You are here

ประชุมผู้ปกครองเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน

 
 
 
 
     ภาควิชาวิทยาศาสตร์การสื่อความหมายฯ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมผู้ปกครองเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน และเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในครั้งด้วยโดยมี ผศ.กาญจน์ลักษณ์ คันธพสุนธรา หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายฯ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ได้รับความสนใจจากผู้ปกครองเป็นจำนวนมาก
     วันที่ 18 ตุลาคม 2556 ณ บริเวณหน้าห้องประชุมอารี  วัลยะเสวี