You are here

มอบทุนการศึกษาสมาคมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ประจำปีการศึกษา 2556-2557

 
     ศ.นพ.อร่าม โรจนสกุล นายกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี และคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ได้มอบทุนการศึกษาสมาคมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ประจำปีการศึกษา 2556-2557 จำนวน 3 ทุนแก่ นายไพบูลย์ นิ่มนวลเกตุ นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 นางสาวจันทร์สุดา นันทโกมล นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 และ นายชนม์พิสิฐ มณฑล นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4
     เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2556 ณ ห้องประชุมบรรหาร ศิลปอาชา ชั้น 8  อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์