You are here

ค่ายรามาปณิธาน ครั้งที่ 19 ประจำปี 2556

 
 
 
     ชมรมนักศึกษาแพทย์รามาธิบดี คณะกรรมการนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1 และงานกิจการนักศึกษา สำนักงานการศึกษา จัดโครงการ“ค่ายรามาปณิธาน ครั้งที่ 19” ประจำปี 2556 ขึ้น เพื่อให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่สนใจเข้าร่วมโครงการได้ทำความรู้จักวิชาชีพแพทย์ การทำงานของแพทย์ การเรียนการสอนในหลักสูตรแพทยศาสตร์ในสถานที่จริง และสร้างทัศนคติที่ถูกต้องต่อวิชาชีพแพทย์ ทั้งยังสามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาอีกด้วย เมื่อวันที่ 26-27 ตุลาคม 2556 ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และคณะวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตพญาไท มหาวิทยาลัยมหิดล