You are here

คณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปธพ.) รุ่นที่ 8 ศึกษาดูงานคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
     ศ. นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจาก หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปธพ.) รุ่นที่ 8 และร่วมบรรยาย เรื่อง “ทิศทางของโรงเรียนแพทย์ในอนาคต" ภายในงานยังมีการบรรยายโดย รศ. นพ.สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายดูแลสุขภาพและ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี เรื่อง “การบริหารจัดการด้านการบริการสุขภาพ” และ รศ. พญ.ยุวเรศมคฐ์ สิทธิชาญบัญชา รองคณบดีฝ่ายศูนย์ความเป็นเลิศ เรื่อง “เส้นทางคุณภาพสู่ความเป็นเลิศของรามาธิบดี” พร้อมกันนี้ได้เข้าเยี่ยมชมสถานีโทรทัศน์รามาฯ แชนแนล ศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ (MIND Center) ศูนย์รังสีวินิจฉัยก้าวหน้า (AIMC) บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด (RFS) และ Premium clinic อีกด้วย
 
     เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล