You are here

กิจกรรม "สงกรานต์ ชื่นชีวา ชาวรามาฯ สุขใจ" ประจำปี 2562

กิจกรรม สงกรานต์ ชื่นชีวา ชาวรามาฯ สุขใจ ประจำปี 2562
กิจกรรม สงกรานต์ ชื่นชีวา ชาวรามาฯ สุขใจ ประจำปี 2562กิจกรรม สงกรานต์ ชื่นชีวา ชาวรามาฯ สุขใจ ประจำปี 2562
กิจกรรม สงกรานต์ ชื่นชีวา ชาวรามาฯ สุขใจ ประจำปี 2562กิจกรรม สงกรานต์ ชื่นชีวา ชาวรามาฯ สุขใจ ประจำปี 2562กิจกรรม สงกรานต์ ชื่นชีวา ชาวรามาฯ สุขใจ ประจำปี 2562กิจกรรม สงกรานต์ ชื่นชีวา ชาวรามาฯ สุขใจ ประจำปี 2562กิจกรรม สงกรานต์ ชื่นชีวา ชาวรามาฯ สุขใจ ประจำปี 2562กิจกรรม สงกรานต์ ชื่นชีวา ชาวรามาฯ สุขใจ ประจำปี 2562
 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมเดินขบวนบุปผชาติสรงน้ำพระ เนื่องในวันสงกรานต์ ให้แก่บุคลากรและผู้ป่วยได้ร่วมสรงน้ำพระเพื่อเป็นสิริมงคลโดยได้รับเกียรติจาก ศ. นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมในครั้งนี้

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล