You are here

การศึกษาดูงาน จากงานโรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล

การศึกษาดูงาน จากงานโรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล
การศึกษาดูงาน จากงานโรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาลการศึกษาดูงาน จากงานโรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาลการศึกษาดูงาน จากงานโรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาลการศึกษาดูงาน จากงานโรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล
การศึกษาดูงาน จากงานโรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาลการศึกษาดูงาน จากงานโรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาลการศึกษาดูงาน จากงานโรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล
 

ฝ่ายสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ คณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การบริหารระบบสารสนเทศทางการแพทย์” รุ่นที่ 9 ประจำปี 2562 จากงานโรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล (HA-) สำนักงานการศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก อ. ดร. นพ.นวนรรน ธีระอัมพรพันธุ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานระบบสารสนเทศ ของโรงพยาบาลรามาธิบดี

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์