You are here

งานประชุมวิชาการ RIAC 2021 และงานปาฐกถาอารี วัลยะเสวี ครั้งที่ 34

งานประชุมวิชาการ RIAC 2021 และงานปาฐกถาอารี วัลยะเสวี ครั้งที่ 34
งานประชุมวิชาการ RIAC 2021 และงานปาฐกถาอารี วัลยะเสวี ครั้งที่ 34งานประชุมวิชาการ RIAC 2021 และงานปาฐกถาอารี วัลยะเสวี ครั้งที่ 34งานประชุมวิชาการ RIAC 2021 และงานปาฐกถาอารี วัลยะเสวี ครั้งที่ 34งานประชุมวิชาการ RIAC 2021 และงานปาฐกถาอารี วัลยะเสวี ครั้งที่ 34งานประชุมวิชาการ RIAC 2021 และงานปาฐกถาอารี วัลยะเสวี ครั้งที่ 34งานประชุมวิชาการ RIAC 2021 และงานปาฐกถาอารี วัลยะเสวี ครั้งที่ 34
 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานประชุมวิชาการประจำปี 2564 Ramathibodi International Academic Conference (RIAC 2021) ภายใต้หัวข้อ “Delivering Quality Healthcare for Better Life Quality” และงานปาฐกถาอารี วัลยะเสวี ครั้งที่ 34 เรื่อง “การสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์ยุคใหม่” โดยได้รับเกียรติจาก ศ. นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธี ซึ่งมี ศ.พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นองค์ปาฐก โดยยังได้รับเกียรติจาก ศ. ดร. นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และ ศ. นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาบรรยายในครั้งนี้อีกด้วย

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์