You are here

กิจกรรม งานมหกรรมสุขภาพ ครั้งที่ 1/2562 “บอกรักตัวเอง ด้วยการดูแลสุขภาพ”

กิจกรรม งานมหกรรมสุขภาพ ครั้งที่ 1/2562 บอกรักตัวเอง ด้วยการดูแลสุขภาพ
กิจกรรม งานมหกรรมสุขภาพ ครั้งที่ 1/2562 บอกรักตัวเอง ด้วยการดูแลสุขภาพกิจกรรม งานมหกรรมสุขภาพ ครั้งที่ 1/2562 บอกรักตัวเอง ด้วยการดูแลสุขภาพ
กิจกรรม งานมหกรรมสุขภาพ ครั้งที่ 1/2562 บอกรักตัวเอง ด้วยการดูแลสุขภาพกิจกรรม งานมหกรรมสุขภาพ ครั้งที่ 1/2562 บอกรักตัวเอง ด้วยการดูแลสุขภาพกิจกรรม งานมหกรรมสุขภาพ ครั้งที่ 1/2562 บอกรักตัวเอง ด้วยการดูแลสุขภาพกิจกรรม งานมหกรรมสุขภาพ ครั้งที่ 1/2562 บอกรักตัวเอง ด้วยการดูแลสุขภาพกิจกรรม งานมหกรรมสุขภาพ ครั้งที่ 1/2562 บอกรักตัวเอง ด้วยการดูแลสุขภาพกิจกรรม งานมหกรรมสุขภาพ ครั้งที่ 1/2562 บอกรักตัวเอง ด้วยการดูแลสุขภาพกิจกรรม งานมหกรรมสุขภาพ ครั้งที่ 1/2562 บอกรักตัวเอง ด้วยการดูแลสุขภาพกิจกรรม งานมหกรรมสุขภาพ ครั้งที่ 1/2562 บอกรักตัวเอง ด้วยการดูแลสุขภาพกิจกรรม งานมหกรรมสุขภาพ ครั้งที่ 1/2562 บอกรักตัวเอง ด้วยการดูแลสุขภาพ
 

คณาจารย์สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพชุมชน และนักศึกษาพยาบาลรามาธิบดี ชั้นปีที่ 4 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม งานมหกรรมสุขภาพ ครั้งที่ 1/2562 “บอกรักตัวเอง ด้วยการดูแลสุขภาพ” ได้รับเกียรติจาก อ. ดร.จิราพร ไลนิงเกอร์ รักษาการหัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพชุมชน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดกิจกรรม ภายในงานประกอบด้วย การตรวจคัดกรองสุขภาพให้กับประชาชนที่สนใจและใส่ใจสุขภาพ รวมถึงกิจกรรมให้ความรู้ตามฐานต่าง ๆ ได้แก่ การอ่านฉลากโภชนาการ สารปนเปื้อนในอาหาร ออกกำลังกายด้วยยางยืด เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562 ณ โถงเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์