You are here

คณบดีและคณะผู้บริหารคณะฯ ต้อนรับคณะผู้เยี่ยมสำรวจกระบวนการรับรองเฉพาะโรค

คณบดีและคณะผู้บริหารคณะฯ ต้อนรับคณะผู้เยี่ยมสำรวจกระบวนการรับรองเฉพาะโรค
คณบดีและคณะผู้บริหารคณะฯ ต้อนรับคณะผู้เยี่ยมสำรวจกระบวนการรับรองเฉพาะโรคคณบดีและคณะผู้บริหารคณะฯ ต้อนรับคณะผู้เยี่ยมสำรวจกระบวนการรับรองเฉพาะโรค
คณบดีและคณะผู้บริหารคณะฯ ต้อนรับคณะผู้เยี่ยมสำรวจกระบวนการรับรองเฉพาะโรคคณบดีและคณะผู้บริหารคณะฯ ต้อนรับคณะผู้เยี่ยมสำรวจกระบวนการรับรองเฉพาะโรคคณบดีและคณะผู้บริหารคณะฯ ต้อนรับคณะผู้เยี่ยมสำรวจกระบวนการรับรองเฉพาะโรคคณบดีและคณะผู้บริหารคณะฯ ต้อนรับคณะผู้เยี่ยมสำรวจกระบวนการรับรองเฉพาะโรคคณบดีและคณะผู้บริหารคณะฯ ต้อนรับคณะผู้เยี่ยมสำรวจกระบวนการรับรองเฉพาะโรคคณบดีและคณะผู้บริหารคณะฯ ต้อนรับคณะผู้เยี่ยมสำรวจกระบวนการรับรองเฉพาะโรค
 

ศ. นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะผู้บริหารคณะฯ ต้อนรับคณะผู้เยี่ยมสำรวจกระบวนการรับรองเฉพาะโรค (Disease Specific Certification - DSC) จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (สรพ.) โดยแบ่งเป็น กลุ่มผู้ป่วยมะเร็งได้รับยาเคมีบำบัดที่บ้าน และกลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน

เมื่อวันที่ 16-17 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล