You are here

รับมอบของรางวัลการแข่งขันกีฬารามาสามัคคี ประจำปี 2559 และโครงการผู้นำสุขภาพดี

รับมอบของรางวัลการแข่งขันกีฬารามาสามัคคี ประจำปี 2559 และโครงการผู้นำสุขภาพดี
รับมอบของรางวัลการแข่งขันกีฬารามาสามัคคี ประจำปี 2559 และโครงการผู้นำสุขภาพดีรับมอบของรางวัลการแข่งขันกีฬารามาสามัคคี ประจำปี 2559 และโครงการผู้นำสุขภาพดี
รับมอบของรางวัลการแข่งขันกีฬารามาสามัคคี ประจำปี 2559 และโครงการผู้นำสุขภาพดีรับมอบของรางวัลการแข่งขันกีฬารามาสามัคคี ประจำปี 2559 และโครงการผู้นำสุขภาพดีรับมอบของรางวัลการแข่งขันกีฬารามาสามัคคี ประจำปี 2559 และโครงการผู้นำสุขภาพดี
รับมอบของรางวัลการแข่งขันกีฬารามาสามัคคี ประจำปี 2559 และโครงการผู้นำสุขภาพดีรับมอบของรางวัลการแข่งขันกีฬารามาสามัคคี ประจำปี 2559 และโครงการผู้นำสุขภาพดีรับมอบของรางวัลการแข่งขันกีฬารามาสามัคคี ประจำปี 2559 และโครงการผู้นำสุขภาพดี
 

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธี “มอบของรางวัลการแข่งขันกีฬารามาสามัคคี ประจำปี 2559” และ “โครงการผู้นำสุขภาพดี” โดยได้รับเกียรติจาก ศ.นพ.บรรยง ภักดีกิจเจริญ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และประธานคณะทำงานฝ่ายกีฬาภายในคณะฯ พร้อมด้วย ผศ.นพ.ปรีดา สัมฤทธิ์ประดิษฐ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล มอบของรางวัลแก่ผู้เข้าร่วมการแข่งขันที่ได้รับรางวัล 

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 ณ ชั้น 1 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล