You are here

อบรมระยะสั้น เรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด หลักสูตรฟื้นฟู 10 วัน

อบรมระยะสั้น เรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด หลักสูตรฟื้นฟู 10 วัน
อบรมระยะสั้น เรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด หลักสูตรฟื้นฟู 10 วันอบรมระยะสั้น เรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด หลักสูตรฟื้นฟู 10 วันอบรมระยะสั้น เรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด หลักสูตรฟื้นฟู 10 วัน
 
ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี จัดอบรมระยะสั้น เรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด หลักสูตรฟื้นฟู 10 วัน ซึ่งจัดขึ้นในภาคอบรมทฤษฎี 5 วัน การฝึกปฏิบัติกับหุ่นจำลอง workshop 1 วัน และการฝึกภาคปฏิบัติในคลินิก 4 วัน โดยได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม 
เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์