You are here

โครงการพัสดุ Charity ครั้งที่ 614

โครงการพัสดุ Charity ครั้งที่ 614
 

ฝ่ายการพัสดุ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล บริจาคพัสดุในโครงการพัสดุ Charity ครั้งที่ 614 จำนวน 66 รายการ ให้แก่โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ แขวงกระทุ่มแบน เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติจาก คุณสมพร โชติวิทยธารากร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการคลังและการพัสดุ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้มอบ

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 ณ ฝ่ายการพัสดุ ชั้น 2 อาคารพัสดุ