You are here

กิจกรรม “Falls Free Day รณรงค์การป้องกันพลัดตกหกล้มใน OPD”

กิจกรรม Falls Free Day รณรงค์การป้องกันพลัดตกหกล้มใน OPD
กิจกรรม Falls Free Day รณรงค์การป้องกันพลัดตกหกล้มใน OPDกิจกรรม Falls Free Day รณรงค์การป้องกันพลัดตกหกล้มใน OPDกิจกรรม Falls Free Day รณรงค์การป้องกันพลัดตกหกล้มใน OPDกิจกรรม Falls Free Day รณรงค์การป้องกันพลัดตกหกล้มใน OPDกิจกรรม Falls Free Day รณรงค์การป้องกันพลัดตกหกล้มใน OPDกิจกรรม Falls Free Day รณรงค์การป้องกันพลัดตกหกล้มใน OPD
 

องค์กรบริหารการพยาบาล โดยคณะอนุกรรมการป้องกันการพลัดตกหกล้ม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม “Falls Free Day รณรงค์การป้องกันพลัดตกหกล้มใน OPD” เพื่อสร้างความตระหนักให้แก่เจ้าหน้าที่ ผู้ป่วยและญาติ ให้เห็นถึงความสำคัญของการป้องกันการเกิดพลัดตกหกล้ม โดยได้รับเกียรติจาก รศ. นพ.สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายดูแลสุขภาพและผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดงาน 

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารหลัก (อาคาร 1) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล