You are here

รามาธิบดี ร่วมงาน JOB FAIR ประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้ช่วยพยาบาล

รามาธิบดี ร่วมงาน JOB FAIR ประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้ช่วยพยาบาล
รามาธิบดี ร่วมงาน JOB FAIR ประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้ช่วยพยาบาลรามาธิบดี ร่วมงาน JOB FAIR ประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้ช่วยพยาบาลรามาธิบดี ร่วมงาน JOB FAIR ประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้ช่วยพยาบาลรามาธิบดี ร่วมงาน JOB FAIR ประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้ช่วยพยาบาลรามาธิบดี ร่วมงาน JOB FAIR ประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้ช่วยพยาบาลรามาธิบดี ร่วมงาน JOB FAIR ประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้ช่วยพยาบาล
 

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 
ได้เข้าร่วมงาน JOB FAIR "รับสมัคร ผู้ช่วยพยาบาล" คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล 
เพื่อประชาสัมพันธ์องค์กร/หน่วยงานให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น และเพื่อสรรหาบุคลากรใน "ตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล" 
ให้เพียงพอต่อความต้องการ รวมถึงการเตรียมความพร้อมการเปิดให้บริการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ 
อย่างเต็มรูปแบบในปี 2562 
ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้สร้างแรงจูงใจให้นักศึกษาเกิดความประทับใจและสนใจเข้าทำงานในคณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดีและสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์เป็นอย่างยิ่ง

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 ณ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล