You are here

กิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2562

กิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2562
กิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2562กิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2562
กิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2562กิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2562กิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2562กิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2562กิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2562กิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2562
 

ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี จัดประชุมวิชาการ เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ทรงมีพระเมตตาต่อวิชาชีพการพยาบาล โดยได้รับเกียรติจาก พว.วรรณา คงวิเวกขจรกิจ ประธานคณะกรรมการองค์กรบริหารการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิดงาน ภายในงาน มีการบรรยาย เรื่อง “Nursing Management: From Risk to Safety Culture” โดยมี นาวาอากาศโทหญิงภัคภร โลจนะวงศกร ผู้ช่วยเจ้ากรมแพทย์พัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลสังกัดกองทัพอากาศ ผู้เยี่ยมสำรวจสถาบันรับรองคุณภาพโรงพยาบาล เป็นวิทยากร นอกจากนี้ ได้จัดกิจกรรมภาคประชาชน โดยได้รับเกียรติจาก รศ. นพ.สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายดูแลสุขภาพ และผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิดงาน เยี่ยมชมบูธกิจกรรมและเยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562 ณ โถงชั้น 1 อาคารหลัก (อาคาร 1) และห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์