You are here

โครงการฟาร์มสร้างสุขรามาธิบดี ได้รับเกียรติบัตรรับรองผลผลิตเกษตรปลอดภัย

โครงการฟาร์มสร้างสุขรามาธิบดี ได้รับเกียรติบัตรรับรองผลผลิตเกษตรปลอดภัยโครงการฟาร์มสร้างสุขรามาธิบดี ได้รับเกียรติบัตรรับรองผลผลิตเกษตรปลอดภัย
 

โครงการฟาร์มสร้างสุขรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเกียรติบัตรรับรองผลผลิตเกษตรปลอดภัย จากคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรปลอดภัย

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.วิระพงษ์ ปรัชชญา สิทธิกุล ชั้น 2 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล