You are here

ต้อนรับผู้เยี่ยมสำรวจกระบวนการรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพอาหาร ISO 22000:2005 (Surveillance Visit I)

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2563 นอกสถานที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2563 นอกสถานที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2563 นอกสถานที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2563 นอกสถานที่
 

รศ. นพ.สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายดูแลสุขภาพและผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี ต้อนรับผู้เยี่ยมสำรวจกระบวนการรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพอาหาร ISO 22000: 2005 (Surveillance Visit I) จากสถาบันรับรองระบบบริหารความปลอดภัยของอาหาร Bureau Veritas ประเทศไทย

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องเรียนฝ่ายโภชนาการ ชั้น 3 อาคารโภชนาการ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล