You are here

พิธีเปิดตัวโปรแกรมพัฒนาระบบเบิก – จ่ายวัสดุใหม่ RIMO: Rama Inventory Management Online

พิธีเปิดตัวโปรแกรมพัฒนาระบบเบิก – จ่ายวัสดุใหม่ RIMO: Rama Inventory Management Online
พิธีเปิดตัวโปรแกรมพัฒนาระบบเบิก – จ่ายวัสดุใหม่ RIMO: Rama Inventory Management Onlineพิธีเปิดตัวโปรแกรมพัฒนาระบบเบิก – จ่ายวัสดุใหม่ RIMO: Rama Inventory Management Online
พิธีเปิดตัวโปรแกรมพัฒนาระบบเบิก – จ่ายวัสดุใหม่ RIMO: Rama Inventory Management Onlineพิธีเปิดตัวโปรแกรมพัฒนาระบบเบิก – จ่ายวัสดุใหม่ RIMO: Rama Inventory Management Onlineพิธีเปิดตัวโปรแกรมพัฒนาระบบเบิก – จ่ายวัสดุใหม่ RIMO: Rama Inventory Management Onlineพิธีเปิดตัวโปรแกรมพัฒนาระบบเบิก – จ่ายวัสดุใหม่ RIMO: Rama Inventory Management Onlineพิธีเปิดตัวโปรแกรมพัฒนาระบบเบิก – จ่ายวัสดุใหม่ RIMO: Rama Inventory Management Onlineพิธีเปิดตัวโปรแกรมพัฒนาระบบเบิก – จ่ายวัสดุใหม่ RIMO: Rama Inventory Management Online
 

ฝ่ายการพัสดุ ร่วมกับ ฝ่ายสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีเปิดตัวโปรแกรมพัฒนาระบบเบิก – จ่ายวัสดุใหม่ RIMO: Rama Inventory Management Online เพื่อเพิ่มความสะดวก ลดความซ้ำซ้อนในการเบิกจ่ายวัสดุ โดยได้รับเกียรติจาก ศ. นพ.รณชัย คงสกนธ์ รองคณบดีฝ่ายการคลังและการพัสดุ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิดงาน ซึ่งมี อ. ดร. นพ.นวนรรน ธีระอัมพรพันธุ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวถึงการร่วมพัฒนาโปรแกรม ร่วมกับ คุณสุนทร  หลั่นเจริญ หัวหน้าฝ่ายสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งมี คุณจเร ทั่งโต หัวหน้างานบริหารพัสดุ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวรายงาน ภายในงานมีเจ้าหน้าที่ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรม RIMO และมีกิจกรรมลุ้นรับของรางวัลอีกด้วย

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารบริหาร