You are here

General Activities

 
แถลงข่าว ปฏิรูปวิถีแรงงาน “เลิกสูบ เลิกจน”

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมประกายเพชร โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร

 
รับรางวัลแพทย์สตรีดีเด่นประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา ชั้น 3 สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร

 
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการวิจัย และบูรณาการเทคโนโลยีทางการแพทย์ และคอมพิวเตอร์เพื่อสร้างนวัตกรรมระบบคอมพิวเตอร์ปัญญาประดิษฐ์และแอปพลิเคชัน

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์โรงพยบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
งานเชิดชูเกียรติและแสดงความยินดีแก่คณาจารย์ผู้ได้รับรางวัลระดับมหาวิทยาลัย ระดับชาติ และระดับนานาชาติ

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ คณะแพทศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
รางวัลดีเด่นด้านการให้บริการเคลม ของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2563 ในโครงการ Bangkok Life Assurance Smart Hospital Award 2020

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 ณ สำนักงานผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี ชั้น 2 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
ทำบุญเดือนเกิดบุคลากร ประจำเดือนตุลาคม 2563

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารบริหาร

 
ภาควิชาระบาดวิทยาคลินิกและชีวสถิติ จัดงาน “GRADUATION CELEBRATION 2020 FOR PH.D. AND M.SC. STUDENTS”

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ณ ภาควิชาระบาดวิทยาคลินิกและชีวสถิติ ชั้น 4 อาคารสุโขเพลส คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
แสดงความยินดี โอกาสได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณในฐานะที่ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการดีเด่น ผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการสนับสนุนวิชาการ ด้านการควบคุมยาสูบของประเทศไทย

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2563 ณ ห้องบอลล์รูม 1 ชั้น 3 โรงแรม ดิเอมเมอรัลด์  ถนนรัชดาภิเษก  กรุงเทพฯ

 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 2P Safety หมวด P :Patient Care Process (Diagnosis Error)

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 ณ ห้องบรรยาย 623 ชั้น 2 อาคารบริหาร

 
พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล ประจำปีพุทธศักราช 2563

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะสาธารณสุขศาสตร์ และมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จังหวัดนครปฐม

 
โครงการฟาร์มสร้างสุขรามาธิบดี ได้รับเกียรติบัตรรับรองผลผลิตเกษตรปลอดภัย

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.วิระพงษ์ ปรัชชญา สิทธิกุล ชั้น 2 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Pages