งดให้บริการทันตกรรม

ยกเว้น กรณีฉุกเฉิน และกรณีที่ทันตแพทย์พิจารณาแล้ว ว่าไม่ทำให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อโรคเท่านั้น

 
ของดให้บริการการตรวจสารพันธุกรรม DNA ชั่วคราว

ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563

Pages