You are here

 
คุณวิรัช ฉัตรนิธิกุล บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
คุณวรวุฒิ ภู่เพียนเลิศ-คุณบุษยมาศ พันธุฟัก บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
ประโยชน์ของน้ำมันตับปลา

ผู้เขียน : รศ. ดร. พญ.นลินี จงวิริยะพันธุ์

 
คุณชูชัย ลือตระกูลประวัติ บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
คุณอังสุรัสมิ์ อารีกุล บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 ณ สำนักงานใหญ่มูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
คุณสุรพงษ์-คุณกอบกุล บำรุงสุข บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 ณ สำนักงานมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
ครีมเปลี่ยนสีผิว ครีมฟอกสีผิว

ผู้เขียน : รศ. พญ.เพ็ญพรรณ วัฒนไกร หน่วยโรคผิวหนัง ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
กินอาหารอุ่นไมโครเวฟบ่อย ๆ เสี่ยงอันตรายจริงหรือไม่?

ผู้เขียน : นพ.ปริย พรรณเชษฐ์ สาขาโภชนวิทยาและชีวเคมีทางการแพทย์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
มารู้จักกับ 2 เชื้อร้าย 3 โรคอันตราย

ผู้เขียน : ผศ. นพ.ชนเมธ เตชะแสนศิริ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
ประกาศคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เรื่อง การรับสมัครสอบ Long Case สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ครั้งที่ ๑ รับสมัคร ในวันจันทร์ที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.  ณ ห้องบรรยาย ๖๒๑ ชั้น ๒ อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และครั้งที่ ๒ รับสมัคร ในวัน...

Pages