You are here

 
กิจกรรมเปิดครัวสู้โรค "อร่อยได้ไม่ใส่กะทิ"

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2557 ณ ฝ่ายโภชนาการชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 
ภาพข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์งานอบรม Social

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2557 ณ ห้อง624 ชั้น 2 อาคารเรียนรวม

 
ภาพข่าวกิจกรรมงานเติมคุณค่าให้งานวิจัย

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2557   ห้องประชุม 907 ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

Pages