ขอเชิญผู้สนใจร่วมกิจกรรมผักข้างบ้าน อาหารข้างรั้ว

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานสร้างเสริมสุขภาพ โทรศัพท์ 0-2201-2652

 
มูลนิธิกำธร-มาลี พูนศักดิ์อุดมสิน บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
คุณภควา ปัตตะพงศ์ บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 ณ บ้านของผู้บริจาค

 
คุณเจียรนัย บุญประสงค์ บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
คุณสมศักดิ์ เพ็ชรทวีพรเดช บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
คุณกฤษฎา รัตนพิธาน-คุณเสาวนีย์ สิทธิชัย บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 ณ บริษัท โปร อินด์ โซลูชันส์

 
คุณพรศยนัฐ เทพผดุงพร บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 ณ สำนักงานผู้อำนวยการโรงพยาบาล ชั้น 2 อาคารบริหาร

 
คุณมยุรี สุขศรีวงศ์ บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร

 
ต้อนรับคณะผู้เยี่ยมสำรวจประเมินการรับรองเฉพาะโรค : การรักษาทางจิตเวชด้วยไฟฟ้า (Electroconvulsive therapy: ECT) จาก สรพ.

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564 ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

Pages