สำหรับจักษุแพทย์
สำหรับจักษุแพทย์
สำหรับประชาชนทั่วไป
สำหรับประชาชนทั่วไป
การศึกษา
การศึกษา
งานวิจัย
งานวิจัย
 

You are here

ทำเนียบอาจารย์ประจำภาควิชาจักษุวิทยา

  รายชื่ออาจารย์ประจำ    
1 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วิชัย ประสาทฤทธา หัวหน้าภาควิชา
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์กิติกุล      ลีละวงศ์ รองหัวหน้าภาควิชา
3 ศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัยวัฒน์ ทีฆเสนีย์ หัวหน้าหน่วยต้อหิน
4  รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อนุชิต ปุญญทลังค์   หัวหน้าหน่วยประสาทจักษุ
5 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ภฤศ หาญอุตสาหะ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา และอาจารย์หน่วยจอตาและวุ้นตา
6 รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอาภัทรสา เล็กสกุล หัวหน้าหน่วยจักษุวิทยาเด็กและตาเข
7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงวรินทร จักรไพวงศ์  หัวหน้าหน่วยกระจกตา
8 อาจารย์ นายแพทย์พรชัย                    มไหสวริยะ   หัวหน้าหน่วยต้อศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง
9 รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงเกวลิน เลขานนท์ หน่วยกระจกตา
10 รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงโสมศิริ สุขะวัชรินทร์ หน่วยจอตาและวุ้นตา
11 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วสุ ศุภกรธนสาร หน่วยต้อหิน
12 อาจารย์ แพทย์หญิงดวงเนตร โรจนาภรณ์ หน่วยจอตาและวุ้นตา
13 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงวีรวรรณ โชคทวีศักดิ์ หน่วยต้อศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง
14 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงวฎาการ วุฒิศิริ หน่วยจักษุวิทยาเด็กและตาเข
15 รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงญาณิน สุวรรณ หน่วยต้อหิน
16 รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงธาริกานต์ สุจิระกุล หน่วยจอตาและวุ้นตา
17 รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงภัศรา จงขจรพงษ์ หน่วยกระจกตา
18 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์กวิน วณิเกียรติ หน่วยประสาทจักษุ
19 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงบุญยดา พุทธิรังษีวงศ์ หน่วยต้อศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง
20 อาจารย์ แพทย์หญิงบุญทิพย์ ทิพย์สุริยาพร หน่วยจอตาและวุ้นตา
21 อาจารย์ นายแพทธัญญทัต ผดุงเกียรติสกุล หน่วยประสาทจักษุ
22 อาจารย์ นายแพทย์ภูริชญ์  เพ็ชร์พิรุณ  หน่วยต้อหิน
23 อาจารย์ นายแพทย์มานะชัย นนท์ภาษโสภณ หน่วยกระจกตา
24 อาจารย์ แพทย์หญิงธิติพร ทองบริสุทธิ์ หน่วยจอตาและวุ้นตา

 

อาจารย์พิเศษ

 

 

1

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ บุญเทียม           

เขมาภิรัตน์

 คลินิกทางเดินน้ำตา วันพฤหัสบดี เวลา 13.00-16.00 น.

2

รองศาสตราจารย์พิเศษ แพทย์หญิง โสฬส       

วุฒิพันธ์

คลินิกกล้ามเนื้อตา วันจันทร์ เวลา 13.00-16.00 น

3

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์รุ่งโรจน์

เลิศวิทยาสกุล

 คลินิกเลนส์สัมผัส วันพุธ เวลา 13.00-16.00 น

4

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ทวีกิจ 

นิ่มวรพันธุ์

คลินิกทางเดินน้ำตา วันพฤหัสบดี เวลา 13.00-16.00 น.

5

อาจารย์ แพทย์หญิงธารินี  

เสงี่ยมพรพาณิชย์

คลินิกกระจกตา วันจันทร์ เวลา
13.00-16.00 น

6

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์พิศิษฐ์            

ปรีชาวัฒน์

คลินิกประสาทจักษุ วันอังคาร เวลา 9.00-12.00 น

7

อาจารย์ แพทย์หญิงทัศนีย์

ศิริกุล

คลินิกกระจกตา วันจันทร์ เวลา
13.00-16.00 น

8

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  แพทย์หญิงสิรีธร

คูระทอง

คลินิกโบทูลินุมท๊อกซิน วันพฤหัสบดีที่ 1 และ 3 ของเดือน เวลา 13.00-16.00 น

9

อาจารย์ แพทย์หญิงปัฐมา

วงศ์วัฒนะเดช

คลินิกศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง วันพุธ เวลา 13.00-16.00 น

10

อาจารย์ นายแพทย์พฤทธิ์

เครือชัยพินิต

คลินิกศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง วันพุธ เวลา 13.00-16.00 น

11

อาจารย์ แพทย์หญิงสุธาภัทร์

นิลพัฒนากร

คลินิกต้อหิน วันพฤหัสบดี และ วันศุกร์ เวลา 13.00-16.00 น

12

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ แพทย์หญิงปนิษฐา

จินดาหรา

อาจารย์แพทย์หน่วยประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์

คลินิกประสาทจักษุ วันอังคารที่1ของเดือน เวลา 9.00-12.00 น

13

อาจารย์ แพทย์หญิงณัษฐา

จองพิศาล

 คลินิกศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง วันพุธ เวลา 13.00-16.00 น

14

อาจารย์ แพทย์หญิงวชิรา

สนธิไชย

คลินิกกระจกตา วันจันทร์ เวลา 
13.00-16.00 น
คลินิกเลนส์สัมผัส วันพุธ เวลา 13.00-16.00 น