เพื่อพัฒนาศักยภาพของอาจารย์และสร้างเครือข่ายแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว

อภิปรายเรื่อง “เปลี่ยนความคิดชีวิตเปลี่ยน” เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2556

เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ที่ชุมชนซอยสวนเงิน เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2556

ดูงานการเรียนการสอนที่ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2556

เรื่อง “ทิศทางการพัฒนาภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว พ.ศ. 2556-2560” 

ที่ชุมชนซอยสวนเงิน เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2556

เวลา 13.30 - 15.30 น. ณ ห้องประชุม 621 อาคารเรียนรวม

ทุกวันศุกร์ เวลา 13.30 - 15.30 น. ณ ห้องประชุม 621 อาคารเรียนรวม
เพื่อให้ข้อสอบที่ออกโดยอาจารย์ของภาควิชาฯ มีมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด

Pages

ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว  FamMed.mahidol.ac.th
สำนักงาน: อาคาร 4  ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
โทรศัพท์ 02-201-1486