ขอแสดงความยินดี ผศ.พญ.ปณิธี พูนเพชรรัตน์

 

รับการตรวจเยี่ยมประเมินแผนการฝึกอบรมแแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ตามเกณฑ์ WFME 

 

กิจกรรม Open house แพทย์ประจำบ้าน ณ ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว

 

งานแสดงมุทิตาจิตแด่บุคลากรของภาควิชาฯ ผู้เกษียณอายุราชการ ในปี พ.ศ. 2563

 

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ เดือนกันยายน 2563

 

ขอแสดงความยินดี ผศ. นพ.จาตุรนต์ ตั้งสังวรธรรมะ

 

เมื่อวันที่ 24 กรกฏาคม 2563 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 

แสดงความยินดี กับอาจารย์แพทย์ที่ได้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

 

บริษัท อี.ไอ. โปรดักส์ จำกัด มอบถุงคลุมเท้าแพทย์

 

ให้ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว

 

กองบุญสร้างอริยะ มอบเครื่องผลิตออกซิเจน

ให้ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว

 

ขอขอบพระคุณ ผู้แทนจากโรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค (Century Park Hotel)

 

ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว

ขอขอบพระคุณ ผู้มอบพลังน้ำใจ 

Pages

ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว  FamMed.mahidol.ac.th
สำนักงาน: อาคาร 4  ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
โทรศัพท์ 02-201-1486