EDUCATION, CONFERENCE, AWARDS  

You are here

ขอแสดงความยินดี

ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายในหัวข้อ Tip and Trick in COPD-OSA overlap syndrome

ในวันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00-14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

ขอแสดงความยินดี นายแพทย์ยงยศ ธรรมวุฒิ

ในโอกาสได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ Ramathibodi Diabetes Day Education 2019 ครั้งที่ 15

วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30-14.40 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

ขอเรียนเชิญอาจารย์รามาธิบดีร่วมงานอวยพรบัณฑิตรามาธิบดี ประจำปี ๒๕๖๒

วันอังคารที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น ๒ อาคารหลัก (อาคาร ๑)

ขอเชิญร่วมงานประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการแพทย์ทางเลือก ครั้งที่ 1/2563

วันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องเรียน 910C ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

ขอแสดงความยินดี นางสาวภัทรานิษฐ์ กิตติเชาวนันท์

ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้เป็นนายกสโมสรนักศึกษารามาธิบดี ประจำปีการศึกษา 2562

ขอแสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์อารักษ์ วิบุลผลประเสริฐ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ณภัทร อังคธัญกุล

ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ขอแสดงความยินดี

ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

ขอแสดงความยินดี รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงประพิมพ์พร ฉัตรานุกูลชัย และรองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนิดา ลิ้มสุวรรณ

ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี

ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น จากสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเทคโนโลยีที่ใช้ในการตรวจวินิจฉัย และฟื้นฟูระบบประสาทการทรงตัวของหูชั้นใน

วันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรม สยาม แอ็ท สยาม ดีไซน์ โฮเต็ล กรุงเทพฯ

Pages