EDUCATION, CONFERENCE, AWARDS  

You are here

ขอแสดงความยินดี

ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

ขอแสดงความยินดี รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงประพิมพ์พร ฉัตรานุกูลชัย และรองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนิดา ลิ้มสุวรรณ

ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี

ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น จากสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเทคโนโลยีที่ใช้ในการตรวจวินิจฉัย และฟื้นฟูระบบประสาทการทรงตัวของหูชั้นใน

วันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรม สยาม แอ็ท สยาม ดีไซน์ โฮเต็ล กรุงเทพฯ

ขอเชิญเข้าร่วมการบรรยายของศูนย์โรคการนอนหลับ หัวข้อ เรื่อง MYOFUNCTIONAL THERAPY

วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562 เวลา 13.00-14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

ขอเชิญร่วมกิจกรรม Faculty Hour หัวข้อ โลก (โรค) ของผู้พิการทางสายตา

วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 14.30-16.00 น. ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี

พบกันระหว่างบรรทัด ครั้งที่ 12 ตอน V for Vendetta

วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 17.30-20.30 น. ณ ห้องกิจกรรมนักศึกษา ชั้น 1 อาคารหอพักนักศึกษาแพทย์

ขอเชิญนักศึกษารามาธิบดี เข้าร่วมโครงการงานกิจการนักศึกษาพบศิษย์รามาธิบดีชั้นปีที่ ๑ (ศาลายา) ครั้งที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันพุธที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๓๐-๑๕.๐๐ น. ณ ห้อง ๓๒๒ และห้อง ๓๒๓ อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ขอแสดงความยินดี

นางสาววาธินี คัชมาตย์ และนายทวิช ฉิมประสาท

ขอเชิญนักศึกษาแพทย์ทุกชั้นปีเข้าร่วมกิจกรรม Research Camp 2019

ครั้งที่ 1 วันที่ 18 ก.ย. 62 เวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้องประชุม 810B ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี และครั้งที่ 2 วันที่ 20 พ.ย. 62 เวลา 1...

แสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ธงชัย ศุกรโยธิน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ศิวดล วงค์ศักดิ์

ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ปาฐกถา เปรม บุรี ครั้งที่ ๑๖ ทิศทางอุดมศึกษาในประเทศไทย หลังจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

๑๔-๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น ๕ อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

Pages