กิจกรรม “นักศึกษาแพทย์รามาธิบดีพบอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปี 2562”

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 ณ ชั้น 1 หอพักนักศึกษาแพทย์ และอาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

กิจกรรม Sharing: AMEE Student Task Force

วันที่ 23 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุม 816 ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

พิธีลงนามสัญญาให้บริการทางการแพทย์ ระหว่างคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด

เมื่อวันที่ 21 มกราคม  2562 ณ  ห้องประชุม 2 สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

งาน “เปิดบ้าน ฟาร์มสร้างสุข”

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562 ณ ฟาร์มสร้างสุขรามาธิบดี คลอง 13 จังหวัดปทุมธานี

ซ้อมแผนบริหารความต่อเนื่องในการให้บริการผู้ป่วยนอก กรณีระบบสารสนเทศขัดข้อง

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 ณ อาคารหลัก อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ และอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

แถลงข่าวมหิดลห่วงใยประชาชน “มาตรการการดูแลสุขภาพและการจัดการที่ประชาชนสามารถดำเนินการได้เกี่ยวกับฝุ่นขนาดเล็ก PM2.5”

วันที่ 18 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ชั้น 2 ตึกอำนวยการ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการให้ความรู้เชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดูแลผู้ป่วยปลูกถ่ายปอด

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

อบรมและWorkshop การนำมาตรฐานสู่การปฏิบัติ

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562 ณ โถงชั้น 9 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

ศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ (MIND Center) ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมพลาสติกทางการแพทย์ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (GC)

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562 ณ ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพลกซ์ ชั้น 1 อาคาร A บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (GC)

กิจกรรม “งานวันเด็กแห่งชาติ” ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2562 ณ บริเวณโถงพระราชบิดา ชั้น 1 อาคารหลัก (อาคาร 1)

ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย และฝ่ายทรัพยากรบุคคล จัดงาน “วันเด็กแห่งชาติ”

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย ชั้น 2 อาคารวิจัยและสวัสดิการ

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ณ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท (ปากเกร็ด)

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 ณ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท (ปากเกร็ด) จ.นนทบุรี

Pages