You are here

กิจกรรมเกี่ยวข้าวสร้างสติ นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3

วันที่ 6 มกราคม 2562 นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ทำกิจกรรมเกี่ยวข้าวสร้างสติ รู้คุณค่า รู้คุณข้าว ณ ฟาร์มสร้างสุขฯ นักศึกษาได้รับความรู้และแนวคิดเกี่ยวกับการทำเกษตรอินทรีย์ สามารถนำไปปรับใช้ในวิชาชีพของตนในอนาคตได้

งานสร้างเสริมสุขภาพ
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-1064  โทรสาร 02-201-2543