You are here

กิจกรรมเปิดบ้าน ฟาร์มสร้างสุข รามาธิบดี วันที่ 21 มกราคม 2562

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562 ฟาร์มสร้างสุขฯ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดกิจกรรม "เปิดบ้าน ฟาร์มสร้างสุข รามาธิบดี" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ และเปิดโอกาสให้บุคลากร เจ้าหน้าที่ นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี หน่วยงาน องค์กร และประชาชนรอบพื้นที่ ได้รับทราบแนวคิด การดำเนินงานฟาร์มสร้างสุข รามาธิบดี และเพื่อสร้างการมีส่วนร่วม กับองค์กร หน่วยงานรัฐ หน่วยงานเอกชน และชุมชน ในการทำเกษตรแบบปลอดสารเคมีหรือเกษตรอินทรีย์ โดยได้รับเกียรติจาก ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน อดีตคณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) นายสมชาย ตรีณาวงษ์ นายอำเภอหนองเสือ นายอนุกูล สุริยสวัสดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสามวัง มาร่วมเป็นเกียรติเปิดงานในครั้งนี้ด้วย

งานสร้างเสริมสุขภาพ
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-1064  โทรสาร 02-201-2543