You are here

กิจกรรมวันพยาบาลสากล 8 พฤษภาคม 2562

วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ฟาร์มสร้างสุขฯ ได้ร่วมจัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการฟาร์มสร้างสุขฯ เนื่องในโอกาสวันพยาบาลสากล เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโภชนาการสร้างสุขภาพ เคล็ดลับในการเลือกรับประทานอาหารสุขภาพ โดย รศ.ดร.พรรณวดี พุธวัฒนะ พร้อมทั้งบูธจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ปลอดสาร จากเครือข่ายฟาร์มสร้างสุขฯ

งานสร้างเสริมสุขภาพ
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-1064  โทรสาร 02-201-2543