You are here

Dietitian's Day

วันที่ 20 กันยายน 2561 ฟาร์มสร้างสุขได้ร่วมจัดบูธในกิจกรรม Dietitian’s Day จำหน่ายผักปลอดสารพิษ และมอบผักปลอดสารให้กับบูธชั่งผัก 400 กรัม เพื่อสนับสนุนให้ บุคลากร ผู้ป่วยและญาติ ได้บริโภคผักปลอดสารพิษมากขึ้น กิจกรรมจัดขึ้น ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคาร 1

 

 

งานสร้างเสริมสุขภาพ
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-1064  โทรสาร 02-201-2543