You are here

ความสำเร็จและรางวัล

 
แสดงความยินดี ศ. นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ
รางวัล นักขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะด้านสุขภาพมืออาชีพ ให้กับ ศ. นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ ในฐานะแพทย์เฉพาะทางด้านโรคปอด ที่อุทิศตนตลอดชีวิต เพื่องานควบคุมยาสูบจนมีผลงานประ...
 
ขอแสดงความยินดีกับ ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี

ที่ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น (ครุฑทองคำ) ประจำปี 2561

 
ขอแสดงความยินดี

บุคลากรได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

 
แสดงความยินดี

ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการอบรมหลักสูตร "ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง" รุ่นที่ 25

 
แสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 
แสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 
แสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 
แสดงความยินดี รองศาสตราจารย์

ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

 
ขอแสดงความยินดี รองศาสตราจารย์ ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์

เนื่องในโอกาสได้รับเลือกเป็นกรรมการสภาการพยาบาล วาระ พ.ศ. 2560-2564

 
แสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 
ขอแสดงความยินดี นายภรัณยู โอสถธนากร

เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้เป็นนายกสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ

 
ขอแสดงความยินดี ศาสตราจารย์คลินิก แพทย์หญิงศันสนีย์ วงศ์ไวศยวรรณ

ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์คลินิก

 
แสดงความยินดี รองศาสตราจารย์

ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดลให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

 
แสดงความยินดี รองศาสตราจารย์

ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดลให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

 
ขอแสดงความยินดี ศาสตราจารย์ (วุฒิคุณ) นายแพทย์วิวัฒน์ โรจนพิทยากร

ในโอกาสได้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ (วุฒิคุณ) จากสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล

Pages