You are here

ความสำเร็จและรางวัล

 
แสดงความยินดี อ. พญ.จิราภรณ์ อรุณากูล เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลอรรถนารีศวร

รางวัลเพื่อผู้ทำงานด้านความหลากหลายทางเพศ ประเภทบุคคล โดยคณะกรรมสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สมาคมฟ้าสีรุ้ง และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 
รางวัลศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดีดีเด่น ประจำปี 2561,ดร.แพทย์หญิงรัตนา ยอดอานนท์,นายแพทย์สุริยะ คูหะรัตน์,ศาสตราจารย์นายแพทย์วรพงษ์ มนัสเกียรติ, นายแพทย์พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์

ด้านบริการ ด้านวิชาการ และ ด้านผู้อุทิศตนเพื่อสังคม

 
แสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 
แสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 
แสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 
แสดงความยินดี ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี

ที่ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น (ครุฑทองคำ) ประจำปี 2563

 
ขอแสดงความยินดี นายแพทย์ประวิ อ่ำพันธุ์

ในโอกาสได้รับแต่งตั้งเป็นคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 
แสดงความยินดี ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ธีรธร พูลเกษ

ได้รับรางวัล Fellowship of the Royal Colleges of Physicians of London (FRCP)

 
แสดงความยินดี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ

เข้ารับรางวัล นักบริหารดีเด่น MSD Executive ในงานวันครบรอบ 47 ปี แห่งการสถาปนาสำนักการแพทย์

 
แสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 
แสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 
แสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุธิดา สัมฤทธิ์

ได้รับรางวัลอาจารย์ต้นแบบด้านการสอน 2564 จากสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท)

 
แสดงความยินดี ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอรุณววรรณ พฤทธิพันธุ์

เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลอาจารย์ตัวอย่างของสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2563

 
แสดงความยินดี ศาสตราจารย์ ร.ท. นายแพทย์จุมพล วิลาศรัศมี ร.น.

ได้รับการอนุมัติ จากคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) มหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งสูงขึ้น ขั้นที่ 1

Pages