You are here

ความสำเร็จและรางวัล

ข่าวน่ายินดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ได้รับการจัดลำดับในงานวิจัย Thailand's Most Admired Company 2018 เป็นอันดับที่ 1 กลุ่มโรงพยาบาล จากนิตยสาร BrandAge ฉบับเดือน พฤศจิกายน 2561

แสดงความยินดี อ. พญ.จิราภรณ์ อรุณากูล เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลอรรถนารีศวร

รางวัลเพื่อผู้ทำงานด้านความหลากหลายทางเพศ ประเภทบุคคล โดยคณะกรรมสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สมาคมฟ้าสีรุ้ง และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รางวัลศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดีดีเด่น ประจำปี 2561,ดร.แพทย์หญิงรัตนา ยอดอานนท์,นายแพทย์สุริยะ คูหะรัตน์,ศาสตราจารย์นายแพทย์วรพงษ์ มนัสเกียรติ, นายแพทย์พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์

ด้านบริการ ด้านวิชาการ และ ด้านผู้อุทิศตนเพื่อสังคม

ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรเดช หงส์อิง

เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2562 จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ขอแสดงความยินดีแก่ บุคลากรได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงชนิกา อังสนันท์สุข ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ณรงค์ศักดิ์ รุ่งสกุลกิจ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์กุลพงษ์ ชัยนาม

ขอแสดงความยินดีแก่ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์พงศ์เทพ ธีระวิทย์ และรองศาสตราจารย์ นายแพทย์ขวัญชัย ไพโรจน์สกุล

ในโอกาสได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

ขอแสดงความยินดีแก่ ศาสตราจารย์ นายแพทย์วินัย วนานุกูล

เนื่องในโอกาสได้รับเลือกเป็น "Asia Pacific Association of Medical Toxicology (APAMT) Honorary Felow ประจำปี 2018"

ขอแสดงความยินดีแก่ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธีรภัทร ยิ่งชนม์เจริญ

ในโอกาสได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย ให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

ขอแสดงความยินดีแก่ รศ. นพ.ธันยชัย สุระ

ที่ได้รับเลือกเป็น president elected of APSHG Asia Pacific Society of Human Genetics วาระ ค.ศ. 2017-2019

ขอแสดงความยินดีแก่ นางสาวพิชชาทร ศุภกิจจานุสันติ์

ในโอกาสได้รับพระราชทานทุนโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2561

ขอแสดงความยินดีแก่ ผศ. นพ.เฉลิมพงษ์ ฉัตรดอกไม้ไพร

ในโอกาสได้รับตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์

ขอแสดงความยินดีแก่ ศ. นพ.สมนึก สังฆานุภาพ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ได้รับพระราชทานโล่เกียรติยศ เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ประจำปี 2559-2560 จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ อาคารชัยพัฒนา พระราชวังดุสิต

ขอแสดงความยินดีแก่ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ปพน สง่าสูงส่ง และผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ณัฐพล อาภรณ์สุจริตกุล

บุคลากรได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดลให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์

Pages