You are here

ความสำเร็จและรางวัล

 
ขอแสดงความยินดี รองศาสตราจารย์ ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์

เนื่องในโอกาสได้รับเลือกเป็นกรรมการสภาการพยาบาล วาระ พ.ศ. 2560-2564

 
แสดงความยินดี รองศาสตราจารย์

ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

 
แสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 
ขอแสดงความยินดี นายภรัณยู โอสถธนากร

เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้เป็นนายกสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ

 
แสดงความยินดี รองศาสตราจารย์

ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดลให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

 
ขอแสดงความยินดี ศาสตราจารย์คลินิก แพทย์หญิงศันสนีย์ วงศ์ไวศยวรรณ

ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์คลินิก

 
แสดงความยินดี รองศาสตราจารย์

ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดลให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

 
ขอแสดงความยินดี ศาสตราจารย์ (วุฒิคุณ) นายแพทย์วิวัฒน์ โรจนพิทยากร

ในโอกาสได้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ (วุฒิคุณ) จากสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล

 
แสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 
แสดงความยินดี รองศาสตราจารย์

ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

 
แสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 
แสดงความยินดี รองศาสตราจารย์

ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

 
แสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 
ขอแสดงความยินดี ศาสตราจารย์ นายแพทย์ปิยะมิตร ศรีธรา

ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข

 
แสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Pages