You are here

ความสำเร็จและรางวัล

แสดงความยินดี ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สรณ บุญใบชัยพฤกษ์

ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล

ขอแสดงความยินดี ผู้ได้รับรางวัลตำรารามาธิบดี ประจำปี 2562 ระดับดี จากตำรา "โรคตาแห้ง"

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงเกวลิน เลขานนท์

แสดงความยินดี รองศาสตราจารย์ ดร.เรณู พกบุญมี และนางสาวกมลชนก สินธุมงคลชัย

ได้รับคัดเลือกเป็น "สตรีไทยดีเด่น" ประจำปี 2562 ประเภทการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต และ"เยาวสตรีไทยดีเด่น" ประจำปี 2562 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ห...

แสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตตินันท์ ฏิระวณิชย์กุล

ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แสดงความยินดี อาจารย์นิตยา เกษมโกสินทร์

เนื่องในโอกาสได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย

แสดงความยินดี ผศ. ดร.สตรีรัตน์ ธาดากานต์

ได้รับรางวัล Australian Alumni Leadership Award 2019

ขอแสดงความยินดีกับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

เนื่องในโอกาส LINE OFFICIAL Ramathibodi มีผู้ติดตามเกิน 5,000,000 คน

ขอแสดงความยินดีแก่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์

ได้รับปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานดีเด่น จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ขอแสดงความยินดี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน

เนื่องในโอกาสที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2561

ขอแสดงความยินดีแก่ รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงธนิตา ตันตระรุ่งโรจน์ และรองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงธัญญรัตน์ อโนทัยสินทวี

ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

ขอแสดงความยินดีแก่ รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงยุดา สุธีรศานต์ และรองศาสตราจารย์ ร.อ. นายแพทย์เอกภพ สิระชัยนันท์

ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

ขอแสดงความยินดีแก่ นายจเร ทั่งโต

เนื่องในโอกาสเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ จากรัฐมตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในงานรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2562 ของกระทรวงสาธารณสุข

ขอแสดงความยินดีแก่ นักกีฬารามาธิบดี คว้าเหรียญจากการแข่งขันกีฬา ขุนเลเกมส์
ในการแข่งขันกีฬาบุคลากรในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38 ระหว่างวันที่ 24-31 พ.ค. 62 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Pages