You are here

ความสำเร็จและรางวัล

 
แสดงความยินดี รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงยุวเรศมคฐ์ สิทธิชาญบัญชา

เนื่องในโอกาสได้รับการคัดเลือกได้รับโล่เกียรติคุณ ด้านคุณธรรม จริยธรรม สำหรับอาจารย์แพทย์ จากแพทยสภา

 
แสดงความยินดี นางสาวภัทรานิษฐ์ กิตติเชาวนันท์

เนื่องในโอกาสได้รับการคัดเลือกได้รับโล่เกียรติคุณ ด้านคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนิสิตนักศึกษาแพทย์ จากแพทยสภา

 
แสดงความยินดี ศาสตราจารย์คลินิก น.ต.หญิง แพทย์หญิงจันทร์จิรา ชัชวาลา

ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์คลินิก

 
แสดงความยินดี

ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

 
แสดงความยินดี นฉพ.ยุรนันท์ ภูโทถ้ำ นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน และนฉพ.ศุภกิตติ์ เวียนเสี้ยว นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (ศิษย์เก่าปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์รุ่นที่ 1)

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับรางวัล "Health Emergency Response Outstanding Award: HERO Award" จากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)...

 
แสดงความยินดี

ในโอกาสที่ได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจำปี 2563 สาขาวิทยาศาสตร์

 
แสดงความยินดี ศาสตราจารย์ นายแพทย์อภิชาติ จิตต์เจริญ

ในโอกาสที่ได้รับรางวัลแพทย์ดีเด่นของแพทยสภา ประจำปี 2563 ประเภท "อาจารย์แพทย์"

 
แสดงความยินดี รศ. พญ.อรุณี ธิติธัญญานนท์

เนื่องในโอกาสได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในสามของผู้รับทุนวิจัยพิเศษ ลอรีอัล ประเทศไทย เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์ เพื่องานวิจัย COVID-19 ในปี 2563 จากบริษัท ลอรีอัล...

 
แสดงความยินดี อาจารย์ชไมพร โนนศรีชัย

เนื่องในโอกาสได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัล "แม่ดี-บุคลากรเด่น" ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2563

 
แสดงความยินดี

ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

 
แสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สมศักดิ์ ตันรัตนากร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สรัณ สุภัทรพันธ์

ได้รับคำสั่งแต่ตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 
แสดงความยินดี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สุชาติ อินทรประสิทธิ์

เนื่องในโอกาสได้รับพระราชทานปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2562

 
แสดงความยินดี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สมจิต หนุเจริญกุล

เนื่องในโอกาสได้รับพระราชทานปริญญาพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2562

 
แสดงความยินดี อ. ดร. นพ.นวนรรน ธีระอัมพรพันธุ์

เนื่องจากได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยผ่านมติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)

Pages