You are here

ความสำเร็จและรางวัล

ขอแสดงความยินดีแก่ รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจริยา จุฑาภิสิทธิ์ และรองศาสตราจารย์ ดร. ศศิวิมล รัตนสิริ

ในโอกาสได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

ขอแสดงความยินดีแก่ รศ. พญ.พิมพรรณ กิจพ่อค้า และรศ. ดร. พญ.อารีย์พรรณ โสภณสฤษฎ์สุข

ในโอกาสได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

ขอแสดงความยินดีแก่ ศ. นพ.รณชัย คงสกนธ์

ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโครงการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ [ศจย.]

ขอแสดงความยินดีแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะวรรณ โภคพลากรณ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงปกเกศ ศิริศรีตรีรักษ์

ในโอกาสได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ขอแสดงความยินดีแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงมนัสวี ก่อวุฒิกุลรังษี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงเสาวณีย์ ศรีรัตนพงษ์

ในโอกาสได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ขอแสดงความยินดีแก่ รศ. พญ.สุวรรณี พุทธิศรี

ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชาจิตเวชศาสตร์

ขอแสดงความยินดีแก่ ศ. นพ.วินัย วนานุกูล

ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์

ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์วราวุธ สุมาวงศ์ รับรางวัลการใช้ภาษาไทยดีเด่น

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

ขอแสดงความยินดีแก่ ศ. นพ.รณชัย คงสกนธ์ รองคณบดีฝ่ายการคลังและการพัสดุ

ให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ และรองประธานกรรมการคนที่ 2 ในคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ครอบครัวแห่งชาติ

ขอแสดงความยินดีแก่  รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสิรินทร์ อภิญาสวัสดิ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ชินรัตน์ บัวงาม

ในโอกาสได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล 

ขอแสดงความยินดีแก่ นักศึกษา

ในโอกาสได้รับเกียรติบัตร รางวัลความประพฤติดี ประจำปี 2561 จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

ขอแสดงความยินดีแก่ ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนงนุช สิระชัยนันท์

ในโอกาสที่ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์

ขอแสดงความยินดีแก่ ตัวแทนนักกีฬารามาธิบดี ในการแข่งขันกีฬา “มอดินแดงเกมส์”

โดยได้รับเหรียญรางวัลคือ 22 เหรียญทอง 25 เหรียญเงิน 24 เหรียญทองแดง

ขอแสดงความยินดีแก่ ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิวัฒน์ วจนะวิศิษฐ

ในโอกาสที่ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์

ขอแสดงความยินดีแก่ รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงโสมรัชช์ วิไลยุค และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เสริมศรี สันตติ

ในโอกาสได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์

Pages