You are here

ความสำเร็จและรางวัล

ขอแสดงความยินดีแก่ รศ. นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

ในโอกาสได้รับรางวัลผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันการจมน้ำ ระดับประเทศ ประจำปี 2561

ศ. นพ.สุรเดช หงส์อิง รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562 สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 ณ Event Hall 102–104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

ขอแสดงความยินดีกับ ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี

ที่ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการแพทยสภา วาระ 2562-2564

ขอแสดงความยินดีแก่ รองศาสตราจารย์สุนทรี ภานุทัต

ได้รับพิจารณาคัดเลือกเข้ารับรางวัลมหิดลทยากร ประจำปี 2561

ขอแสดงความยินดีแก่ รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสาทริยา ตระกูลศรีชัย และรองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงกุมุทนาถ จันทร์ประภาพ

ในโอกาสได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

ขอแสดงความยินดีกับ ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี

ที่ได้รับรางวัลอายุรแพทย์ดีเด่น ประจำปี 2562 จากราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์และอาจารย์อาวุโสรามาธิบดี

ที่ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการแพทยสภา วาระ 2562-2564

ขอแสดงความยินดีแก่ นายเจษฎากร เจนพาณิชพงศ์

ได้รับรางวัล "คนดี ศรีมหิดล" ประจำปี 2561

ขอแสดงความยินดีกับ ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี

ที่ได้รับคัดเลือกเป็น "แพทย์ในดวงใจ" ในโครงการ "แพทย์ในดวงใจ 77 จังหวัด" โดยแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรเดช หงส์อิง

เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2562 จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ขอแสดงความยินดีแก่ บุคลากรได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงชนิกา อังสนันท์สุข ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ณรงค์ศักดิ์ รุ่งสกุลกิจ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์กุลพงษ์ ชัยนาม

ขอแสดงความยินดีแก่ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์พงศ์เทพ ธีระวิทย์ และรองศาสตราจารย์ นายแพทย์ขวัญชัย ไพโรจน์สกุล

ในโอกาสได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

ขอแสดงความยินดี กับผู้ที่ได้รับรางวัลพยาบาลดีเด่น และผู้ช่วยพยาบาลดีเด่น ประจำปี 2562

จากการคัดเลือกองค์กรบริหารการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ข่าวน่ายินดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ได้รับการจัดลำดับในงานวิจัย Thailand's Most Admired Company 2018 เป็นอันดับที่ 1 กลุ่มโรงพยาบาล จากนิตยสาร BrandAge ฉบับเดือน พฤศจิกายน 2561

Pages