ประชาสัมพันธ์การสรรหาบุคลากรใน “ตำแหน่ง เภสัชกร” ในงาน JOB FAIR “PHARMACY MU JOB FAIR” คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครบ ๖๔ พรรษา

เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ณ โถงอเนกประสงค์ ชั้น ๑ อาคารหลัก (อาคาร ๑)

พิธีถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1)

โครงการผ่าตัดต้อกระจก โรงพยาบาลสุรินทร์

เมื่อวันที่ 27-29 มีนาคม 2562 ณ โรงพยาบาลสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

งานทันตกรรม ออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2562 ณ วัดโพธิ์ศรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี

มุทิตาจิต ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งนายกแพทยสภา

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล​

คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร​

โครงการปฐมนิเทศและพิธีมอบเสื้อกาวน์ รับศิษย์รามาธิบดี รุ่น 52 สู่ชั้นคลินิก

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1)

เสวนา เรื่อง แพทย์กับโซเชียลมีเดีย ยุค 4.0

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562 ณ ห้อง 611 ชั้น 6 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

แพทย์รามาธิบดี ร่วมทำการสอนในโปรแกรมการศึกษาระบบประสาทระหว่างประเทศ

เมื่อวันที่ 24-29 มีนาคม 2562 ณ เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม

ประชุมวิชาการเวชศาสตร์ครอบครัว 2562 “Future projection: Family Medicine in the next decade”

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเซ็นจูรี ปาร์ค ราชปรารภ

"CU JOB & EDUCATION FAIR 2019"

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 ณ ศาลาพระเกี้ยว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Pages