แถลงข่าวประชุมวิชาการด้านมะเร็งวิทยานานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (Princess Chulabhorn International Oncology Conference 2019)

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้อง Lotus 7 ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์

การแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์เครือข่ายมหิดลพญาไท ครั้งที่ 10

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

แถลงข่าว “รามาฯ แชนแนลจับมือพันธมิตร มอบสุขภาพดีสู่สังคมไทย” และขอบคุณสื่อมวลชน

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 12.00 น. ณ ห้องประชุม 910 ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

ประชุมวิชาการ Ramathibodi Conference of Clinical Pharmacy (RCCP) 2019

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

เสวนาสร้างความร่วมมือด้านวิจัยระหว่างภาควิชา

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร

 ฝ่ายสารสนเทศ ต้อนรับสมาคมนักบริหารสาธารณสุขศึกษาดูงานระบบ IT ของคณะฯ

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้อง 714 ชั้น 7 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Kobe University, School of Medicine, Japan

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร

เสวนา “คนรามาฯ ต้องรู้เรื่องฝุ่น”

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี อาคารหลัก (อาคาร 1)

การประชุมวิชาการนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล Prince Mahidol Award 2019

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์

ต้อนรับคณะผู้เยี่ยมสำรวจประเมินกระบวนการรับรองเฉพาะโรค (Disease Specific Certification: DSC) ศูนย์ปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิด จาก สรพ.

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

รศ. พญ.ชลทิพย์ วิรัตกพันธ์ เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณนายกรัฐมนตรี แพทย์ในดวงใจ จังหวัดกรุงเทพมหานคร โครงการ “แพทย์ในดวงใจ 77 จังหวัด”

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมสยามมกุฎราชกุมาร อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี

RAMA CHANNEL จัดการบรรยาย SIDE MEETING หัวข้อ “The Ramathibodi’s Model: Using Media to Impact Thai Health Literacy”

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 ณ ห้อง Lotus 10 ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์

Pages